Greenport Gelderland Innovatiefonds

De afgelopen vier jaar zijn goede resultaten behaald met het versterken van het tuinbouwcluster in Gelderland. Er is een stevig fundament gelegd voor de bestuurlijke samenwerking.

Marktpositie en vestigingsklimaat zijn aanzienlijk verbeterd. En innovatie en kennisdeling hebben de positie en identiteit van het cluster verder versterkt. Maar het werk is nog niet klaar: Het moet duurzamer, slimmer en circulair.

Krachtige subsidieregeling

Ook de komende jaren wil Greenport Gelderland zich blijven inzetten voor ondernemers in de tuinbouw(keten). Door praktisch advies te geven, activiteiten te organiseren, kennisnetwerken beschikbaar te maken, maar ook weer door het stimuleren van projecten die anders niet van de grond zouden komen. Onder de naam ‘Greenport Gelderland Innovatiefonds 2020-2024’ beschikt Greenport Gelderland over een krachtige subsidieregeling die duurzaamheid en innovatie kan versnellen. Ondernemers of samenwerkingsverbanden kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken.

Een belangrijke voorwaarde van deze subsidieregeling is dat de projecten moeten bijdragen aan het programma ‘Duurzaam Verder’ (Versnellingsagenda Tuinbouw Gelderland 2030) van Greenport Gelderland. In Duurzaam Verder licht Greenport Gelderland haar ambitie voor 2030 toe en wat voor type projecten onder de thema’s ‘duurzaam’, ‘krachtig’ en ‘verbonden’ passen en daarmee bijdragen aan een verdere versterking van het Gelderse tuinbouwcluster.

Vooral innovatieve projecten maken kans om gehonoreerd te worden in dit innovatiefonds. Er zijn mogelijkheden voor haalbaarheids-, test-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten. Naast een projectplan dient bij de aanvraag ook een duidelijke begroting met inzicht in de financiering ingediend te worden. Voor het indienen is een aanvraagformulier beschikbaar. Er zijn ook voorwaarden voor stapeling van subsidies en eigen bijdragen in geld of tijd. Het bestuur van Greenport Gelderland beslist over een subsidieaanvraag, eventueel na het inwinnen van advies.

Voor meer informatie over deze subsidieregeling kunt u contact opnemen met de coördinator van Greenport Gelderland, de heer Dick Koorn via dkoorn@projectenltonoord.nl. Daarnaast kunt u contact zoeken met de pactmanagers, zoals die in de verschillende pacten werkzaam zijn in het Gelderse Rivierengebied. Meer informatie vindt u onder: