Gelderland als bloeiende schakel in de Nederlands tuinbouw

In het fraaie Gelderse Rivierengebied bevinden zich vijf belangrijke tuinbouwclusters; de teelt van champignons (15 ha, regio Maasdriel), laanbomen (1.400 ha, regio Opheusden), fruit (5.600 ha, regio Buren/Geldermalsen) en bloemen & planten en groenten (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen). Elk cluster heeft een eigen cultuur en ontstaansgeschiedenis. Voor ieder cluster zijn publiek-private samenwerkingsverbanden onder GG opgezet, de zogenaamde ‘pacten’.

De pacten spelen een belangrijke rol omdat zij dicht op de ondernemer opereren. Daarin vormen GG en de pacten één sterk geheel. Op die manier weet GG wat er leeft onder tuinders en kan financiële middelen daardoor inzetten voor de juiste activiteiten.

Dagelijks werken ruim 14.000 mensen met hart en ziel aan het produceren van voedsel en groen met een totale economische waarde van ruim 800 miljoen euro.

Door paars LED licht verlichte tuinderskas

Duurzaam Doen!

Greenport Gelderland (GG) is het tuinbouwprogramma voor het Gelderse Rivierengebied. Als publiek-private netwerkorganisatie stimuleert zij innovatie, duurzame ontwikkeling en groei van tuinbouwbedrijven in Gelderland onder het motto: Duurzaam doen! GG weet wat er leeft onder tuinders en verbindt hen aan elkaar en aan overheden, bedrijfsleven én onderzoek. Vanuit een breed netwerk zet zij in op groei en ontwikkeling van mensen en de tuinbouwsector.

De tuinbouw, in combinatie met aanverwante handel, logistiek en dienstverlening zorgt lokaal voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De totale toegevoegde waarde bedraagt á‚€ 700-800 miljoen en biedt 13.900 full time arbeidplaatsen!

GG zet in op de sterk veranderende maatschappij en omgeving zoals de toenemende vraag naar voedsel en groen, de schaarste aan grondstoffen, klimaatverandering en een toenemende (internationale) concurrentie. GG ziet de noodzaak om de structuur van en de samenwerking in het Gelderse tuinbouwcluster te versterken omdat landelijke structuren wegvallen of aan kracht inboeten. Op die manier werkt GG eraan om de gunstige uitgangsposities van de tuinbouw in Gelderland te behouden. Deze uitgangsposities zijn o.a. het krachtige ondernemerschap, de gunstige ligging, de beschikbaarheid van goede grond en een sterke kennisinfrastructuur.

Organisatie

Het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen bestaat uit partijen zowel uit het bedrijfsleven als ook van de overheid. De betrokken partijen willen de samenwerking vormgeven vanuit hun eigen identiteit en verantwoordelijk-heid. Daarbij onderkennen zij dat vanwege de complexe structuren en processen in de hedendaagse samenleving, het van essentieel belang is dat afstemming en samenwerking tussen partijen (zowel publiek als privaat) voortdurend gestimuleerd dient te worden.Dit met als doel om te komen tot integrale en duurzame oplossingen voor complexe tuinbouw-ontwikkelings vraagstukken en om nieuwe uitdagingen en kansen op een doortastende wijze op te kunnen pakken.

Landelijke erkenning

De provincie Gelderland heeft Greenport Gelderland als belangrijk aandachtsveld opgenomen in haar meerjarenprogrammering en maakt de uitvoering ervan mede mogelijk. Op landelijk niveau participeert de GG binnen de netwerkorganisatie Greenport Holland, het multidisciplenair tuinbouwoverleg in Nederland.

Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk en de Burgemeester van Lingewaard, Marianne Schuurmans, nemen deel aan het Greenport Holland overhedenoverleg.

Erkend en succesvol

Het streven is om het geheel van de vijf tuinbouwclusters in het Rivierengebied uit te laten groeien tot een erkend en succesvol, (inter)nationaal knooppunt van tuinbouwgelieerde activiteiten en efficiënte agrologistiek. De ligging tussen de logistieke centra Randstad en Ruhrgebied, een goede ontsluiting via snelwegen (A12, A15), spoorlijnen (HSL, Betuweroute) en rivieren (Rijn, Waal) en de aanwezigheid van kenniscentra zoals Wageningen University, Radboud Universiteit, PPO Randwijk, Food en Health Valley vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Agenda 2022

Om de samenwerking te versterken hebben de pacten de Agenda 2022 opgesteld. Hierin zijn zeven thema’s uitgewerkt met doelen waar de pacten zich de komende jaren voor inzetten. GG werkt samen met de pacten in Gelderland actief aan deze thema’s;

1 Versterking Markt & afzet

Centraal hierbij staan marktontwikkeling, ketenversterking en vergroten toegevoegde waarde.

2 Ruimte & infrastructuur

Versterking van de infrastructuur, de ruimtelijke structuur, de bedrijfsstructuur en het realiseren van een sterk en gelijk speelveld.

3 Ondernemerschap & onderwijs

Met aandacht voor versterking van ondernemerschap, (instroom van) jongeren en medewerkers en het opzetten van kenniscentra.

4 Innovatie & onderzoek

Focus op marktinnovatie, productinnovatie en procesinnovatie en op versterking van de samenwerking tussen onderzoek en bedrijfsleven.

5 Internationalisatie

Ondersteuning van ondernemers bij internationaal ondernemen en inspelen op de local for local ontwikkeling.

6 Duurzaam ondernemen

Aandacht voor verduurzaming van de teelttechniek, duurzaam transport, kringloop ondernemen, resource efficiency, reststromen en verspilling.

7 Leefomgeving

Met focus op verbeteren van de leefomgeving en vergroten van het draagvlak, het imago en de waardering bij burgers en de lokale samenleving.