Gelderland als bloeiende schakel in de Nederlands tuinbouw

In het fraaie Gelderse Rivierengebied bevinden zich vijf belangrijke tuinbouwclusters; de teelt van champignons (15 ha, regio Maasdriel), laanbomen (1.400 ha, regio Opheusden), fruit (5.600 ha, regio Buren/Geldermalsen) en bloemen & planten en groenten (555 ha, Bommelerwaard en Arnhem-Nijmegen). Elk cluster heeft een eigen cultuur en ontstaansgeschiedenis. Voor ieder cluster zijn publiek-private samenwerkingsverbanden onder GG opgezet, de zogenaamde ‘pacten’.

De pacten spelen een belangrijke rol omdat zij dicht op de ondernemer opereren. Daarin vormen GG en de pacten één sterk geheel. Op die manier weet GG wat er leeft onder tuinders en kan financiële middelen daardoor inzetten voor de juiste activiteiten.

Dagelijks werken ruim 14.000 mensen met hart en ziel aan het produceren van voedsel en groen met een totale economische waarde van ruim 800 miljoen euro.

Door paars LED licht verlichte tuinderskas

Duurzaam Doen!

Greenport Gelderland (GG) is het tuinbouwprogramma voor het Gelderse Rivierengebied. Als publiek-private netwerkorganisatie stimuleert zij innovatie, duurzame ontwikkeling en groei van tuinbouwbedrijven in Gelderland onder het motto: Duurzaam doen! GG weet wat er leeft onder tuinders en verbindt hen aan elkaar en aan overheden, bedrijfsleven én onderzoek. Vanuit een breed netwerk zet zij in op groei en ontwikkeling van mensen en de tuinbouwsector.

De tuinbouw, in combinatie met aanverwante handel, logistiek en dienstverlening zorgt lokaal voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De totale toegevoegde waarde bedraagt á‚€ 700-800 miljoen en biedt 13.900 full time arbeidplaatsen!

GG zet in op de sterk veranderende maatschappij en omgeving zoals de toenemende vraag naar voedsel en groen, de schaarste aan grondstoffen, klimaatverandering en een toenemende (internationale) concurrentie. GG ziet de noodzaak om de structuur van en de samenwerking in het Gelderse tuinbouwcluster te versterken omdat landelijke structuren wegvallen of aan kracht inboeten. Op die manier werkt GG eraan om de gunstige uitgangsposities van de tuinbouw in Gelderland te behouden. Deze uitgangsposities zijn o.a. het krachtige ondernemerschap, de gunstige ligging, de beschikbaarheid van goede grond en een sterke kennisinfrastructuur.

Organisatie

Het Glastuinbouwpact Arnhem-Nijmegen bestaat uit partijen zowel uit het bedrijfsleven als ook van de overheid. De betrokken partijen willen de samenwerking vormgeven vanuit hun eigen identiteit en verantwoordelijk-heid. Daarbij onderkennen zij dat vanwege de complexe structuren en processen in de hedendaagse samenleving, het van essentieel belang is dat afstemming en samenwerking tussen partijen (zowel publiek als privaat) voortdurend gestimuleerd dient te worden.Dit met als doel om te komen tot integrale en duurzame oplossingen voor complexe tuinbouw-ontwikkelings vraagstukken en om nieuwe uitdagingen en kansen op een doortastende wijze op te kunnen pakken.

Landelijke erkenning

De provincie Gelderland ondersteund Greenport Gelderland als netwerkorganisatie om de innovatie in het Gelderse tuinbouwcluster te stimuleren. Daarvoor is een meerjaren programma opgesteld, de Agenda duurzaam verder 2030.

Op landelijk niveau zijn de provincie en de Greenport aangesloten bij Greenports Nederland. Op een aantal thema’s wordt landelijk door private en publieke partijen samengewerkt aan de nationale tuinbouwagenda.

Erkend en succesvol

Het streven is om het geheel van de vijf tuinbouwclusters in het Rivierengebied uit te laten groeien tot een erkend en succesvol, (inter)nationaal knooppunt van tuinbouwgelieerde activiteiten en efficiënte agrologistiek. De ligging tussen de logistieke centra Randstad en Ruhrgebied, een goede ontsluiting via snelwegen (A12, A15), spoorlijnen (HSL, Betuweroute) en rivieren (Rijn, Waal) en de aanwezigheid van kenniscentra zoals Wageningen University, Radboud Universiteit, PPO Randwijk, Food en Health Valley vormen hierbij belangrijke randvoorwaarden.

Agenda 2030

Greenport Gelderland streeft ernaar om in 2030 tot de top drie tuinbouwregio’s in Europa te behoren op het gebied van duurzaamheid en concurrentiekracht. Tevens moet de sector dan stevig zijn ingebed in de omgeving en haar samenwerking met andere sectoren en regio’s hebben versterkt. Om dit te bereiken zet het tuinbouwcluster in op drie thema’s

1 Duurzaam

Het realiseren van een energieneutrale, klimaatbestendige, emissievrije en circulaire tuinbouw. Via energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en verduurzaming van de teelt.

2 Krachtig

Het realiseren van een sterke economie met leefbare groei. Met oog voor het vestigingsklimaat, toeleverende industrie, het opvoeren van innovatie, een gezonden en niet verspillende voedselvoorzieningen en een gezonde omgeving in gebouwen en op het platteland.

3 Verbonden

We willen verbonden zijn met de omgeving. Hierbij draait het om het verbeteren van de relatie met de maatschappij, het verbeteren van de bereikbaarheid en een betere benutting van de infrasctructuur in Gelderland.